AlgemeneVoorwaarden

                            

1.    Definities

In de algemene voorwaarden (hierna  AV),wordt verstaan onder:

Masseurs: Patricia Bouwman, in het bezit van een NGS-diploma voor sportmassage en een certificaat docent
kindermassage en massagetherapeut. Handelend als zelfstandig gevestigd masseur/massagetherapeut.

Olaf Tuerlings, in het bezit van een NGS-diploma voor sportmassage en sporttherapie.

Klant/cliënt: : Degene aan wie door de masseur een behandeling of advies verleend wordt, dan wel diens
wettelijke vertegenwoordigers.

Praktijkadres: Sport Massage en Relax, Nieuwstraat 50, 5271AE, Sint-Michielsgestel.

2. Uw afspraak

Alle behandelingen zijn op afspraak. Bij het maken van een afspraak wordt altijd u email adres, postadres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. Het is NIET mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer u een afspraak
maakt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld. Mocht u te vroeg voor u afspraak zijn, vraag ik u begrip wanneer u eventueel moet wachten.

3. Annuleren

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch en/of mondeling afgezegd of verzet worden. Indien annulering NIET of TE LAAT geschiedt is Sport Massage en Relax gerechtigd de desbetreffende behandeling
voor 100% in rekening te brengen.

4. Tarieven

  • De behandelingen zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd, welke vooraf aan de behandeling reeds kenbaar zijn gemaakt d.m.v. prijslijsten in de behandelruimte en welke na te lezen zijn op de website.
  • Sport Massage en Relax behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

5.Betaling

Alle behandelingen dienen contant, via de mobiele PIN of via factuur binnen 14 dagen te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door de masseur. Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn van 14 dagen is voldaan, volgt er een factuur herinnering. Indien een tweede vervaltermijn de rekening nog niet is voldaan, volgt er een tweede herinnering. 
Indien niet betaald volgt er een derde en laatste herinnering en 2 dagen nadien, komt de factuur terecht bij een justitieel incasso bureau, kosten daarvan worden verhaald bij de niet betalende klant.

6. Contra-indicaties

Sport Massage en Relax is gerechtigd om op basis van een contra-indicatie de geplande behandeling niet uit te voeren. Om te voorkomen dat u hierdoor verrast wordt is het van belang bij twijfel uw arts te raadplegen.

7. De masseur

De massages bij Sport Massage en Relax zijn GEEN therapeutische behandelingen en komen dus NIET in aanmerking voor vergoeding. In bepaalde gevallen kan de masseur besluiten af te zien van het geven van een massage en u doorverwijzen naar een arts/specialist.

Voor therapeutische massages kunt u kijken bij mijn Praktijk voor Natuurgeneeskude, Patricia Bouwman. De behandelingen die gegeven worden onder deze naam, worden aleen gegeven door Patricia Bouwman en komen WEL in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding, afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

8. Kindermassage

   
Vooraf aan een kindermassage vraag ik altijd een intake formulier in te vullen aan de ouder(s) en indien mogelijk het kind zelf

        
Kindermassage is ALTIJD over de kleding heen. Het enige dat uit kan gaan zijn de sokken om de voeten van het
kind beter te kunnen masseren.

       
Kindermassage kan bestaan uit een combinatie van meditatie/yoga/spelletjes/massage, afhankelijk van de behoefte van het kind

9. Etiquette

  • Bij de massages op de behandeltafel houdt u, uw onderkleding aan tenzij dit belemmerend werkt voor de massage. Het is voor u prettig als de onderkleding van goed elastisch materiaal is. Strakke slips en boxers zullen u hinderen tijdens de massage van m.n. de benen.

  • U kunt van de masseur verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van de cliënt ook. Vooraf voor
    de behandeling te hebben gedouched wordt zeer gewaardeerd. Dit is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.

  • De massages die bij Sport Massage en Relax worden gegeven, hebben NIETS met erotiek en/of sex te maken. Cliënten die toch sexueel getinte opmerkingen maken en/of sexuele handelingen en/of gedragingen
    vertonen, worden per direct uit de massage praktijk verwijderd.

  • Gebruik geen drugs of alcohol voor de behandeling.

10. Geheimhouding

Eventuele gegevens die de cliënt voor of tijdens de behandeling aan de masseur geeft, worden door Sport Massage en Relax vertrouwelijk behandeld en nooit zonder instemming  aan derden verstrekt. Vanuit de beroepsethiek als zorggever houdt Sport Massage en Relax
zich aan de geheimhoudingsplicht. Het dossier wat van de cliënt wordt gemaakt, is alleen in te zien door Sport Massage en Relax. De klant/ zijn of haar wettelijk vertegenwoordigers is/zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan Sport Massage en Relax verstrekt, zodat de masseur de behandeling zo verantwoordelijk en
veilig mogelijk uit kan voeren.

11. AVG

Privacyverklaring.docx (33,2 kB)

12. Parkeren

Er is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar in de parkeervakken achter het pand.

13. Aansprakelijkheid

Sport Massage en Relax is ondanks haar zorgvuldig handelen NIET verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiëlen en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na het geven van de behandeling. Sport Massage en Relax is NIET aansprakelijk voor het niet, niet tijdig, of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Sport Massage en Relax kunnen worden toegerekend tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de masseur. Met dien te verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de masseur bij Balens verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: Bedrijfsschade, derving van inkomsten e.d., door welke oorzaak
ook ontstaan, daarvoor is de masseurs van Sport Massage en Relax NIET aansprakelijk te stellen.

De algemene voorwaarden en de website kunnen door Sport Massage en Relax ten aller tijden worden gewijzigd.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u Sport Massage en Relax en de masseurs nooit
aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zjn van een behandeling die Sport Massage en Relax aan u geeft.

Herzien 22-12-2023


 

 

Vul s.v.p. onderstaande informatie in: