Het gehele pand is voorzien van een WTW unit. Dit houdt in dat iedere kamer voorzien wordt van aan en afvoer van constante gefilterde verse lucht. Dit garandeert een constante ventilatie.

 

In de praktijk kunt u terecht voor:

 • Sportmassage
 • Klassieke massage/ontspanningsmassage
 • Ontspannende voetmassage
 • Hoofd(pijn)massage

Massagetherapie en klachtgerichte massages, zie hiervoor:

www.pb-natuurgeneeskunde.nl

Zoals de naam al zegt, word deze massage gegeven om een "klacht" op te lossen of op zijn minst sterk te doen afnemen. De klacht kan zowel lichamelijk of geestelijk van aard zijn. Lichaam en geest zijn een geheel, dus kan het nodig zijn de balans te herstellen om de klacht te doen verminderen/verdwijnen. Ik werk daarom vanuit een holistische benadering. 
 
De massagetherapie richt zich op curatieve (gericht op genezing), en palliatieve zorg (indien genezing niet meer mogelijk is).
 
Wanneer u in mijn praktijk komt met een klacht, zal er eerst een intake afgenomen worden, deze kan bestaan uit verschillende onderdelen afhankelijk van de klacht waarvoor u komt.

Aan de hand hiervan zal ik een behandelplan opstellen. Dit wordt uiteraard met u besproken en zo nodig tussentijds bijgesteld.

Tijdens de massagetherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende massage technieken, afhankelijk van de klacht.

Ik maak gebruik van onder andere:

 • voetreflexologie
 • triggerpoint massage
 • vreeling deep tissue massage
 • therapeutisch cuppen
 • holistic pulsing
 • pneumatische compressie therapie

Wanneer/ waarvoor kunt u een therapeutische massage inzetten?

 • mensen met chronische spierspanning
 • mensen met RSI-achtige klachten
 • mensen die een nek hernia gehad hebben *
 • mensen die een whiplash gehad hebben *
 • CANS, tennisarm, golfarm klachten, spierkramp
 • mensen die rationeel zijn ingesteld en vaak moeite hebben met voelen
 • mensen met psychosomatische klachten
 • houdings gerelateerde klachten
 • voor en na een operatie
 • bij chronische ontstekingen zoala artrose, fybromyalgie
 • huidproblemen zoals eczeem, verbranding, allergie
 • stress
 • chronische trombose
 • migraine
 • burn-out, depressie
 • tintelende vingers/handen
 • onbegrepen pijnen
 • stimuleren bloed/lymfe circulatie bij spataderen en/of diabetische voet
 • na verslaving beter weefselherstel (alcohol, medicijnen, nicotine)
 • afweersysteem verhogen na langdurig ziek zijn
 • tijdens een reinigingskuur/vasten kuur
 • bij trauma's als kneuzingen en verrekkingen
 • mensen met een taaie, dikke huidstructuur, zodanig dat de huid vaak niet meer tussen duim en vingers op te pakken is
 • mensen die een sportmassage te zacht vinden, ze wilen het liefst wat voelen (pijn), dat geeft hen een voldaan gevoel
 • sportmensen die geblesseerd zijn geweest

* meer dan een maand geleden, anders mag ik niet behandelen en is het een contra indicatie.

U kunt bij twijfel altijd bellen om te informeren of een klacht behandeld kan worden.

NIEUWS

Live operaties bij gewoond!

5 operaties bij gewoond, in het St.Anna ziekenhuis te Geldrop.2 keer een totale knie OK gezien, 1 totale heup OK, een enkelbandplastiek en een plaat verwijdering van kuitbeen.Super leerzaam!
Lees meer

Samenwerking Fysiotherapie Praktijk Achter de Blauwe Deur

Sport Massage en Relax is woensdag ochtend van 8:30 tot en met 12:30 te vinden bij Fysiotherapie praktijk achter de Blauwe deur. U kunt via de secretaresses van de fysiotherapie ook een afspraak maken bij Sport Massage en Relax.Mocht u een afspraak willen op de woensdag ochtend dan behandel ik...
Lees meer

Recensies Sport Massage en Relax

Ik ben gееn ?aloerѕ mеiѕje. ?k bеn op zoеk nаar eеn serіеuze mаn? (:

Наllо!
Міsѕchіen іs mіjn bеricht te sресіfiеk.
Маar mі?n oudere zuѕ vond eеn gеweldіgе mаn hier en zе hebbеn еen gеweldіge rеlatie, maar hое zіt hеt met mij?
?k ben 22 ?аar оud, Mаrіa, uіt de ?ѕ?еchіschе Reрubliek, kеn ооk dе Еngеlѕе taal
Еn... beter om hеt metееn te zeggen. Ik bеn biѕеksueеl. Ik ben nіet ?аlоers oр een andеrе vrоuw... vооrаl als wе sаmen de liefde bedrijven.
Ah jа, іk kооk еrg lеkker? еn ik hou nіet allееn van koken ;))
Ik bеn een еchte mеіd еn op zоek naаr еen ѕеrieuze en hеte rеlatie...
Hое dаn оok, kunt u mi?n рrofіel hiеr vindеn: https://zolrolinre.ga/pg-88700/

?'m nоt jеаlоuѕ. ?k wіl еen ѕеrіеuzе mаn ontmoеten... (:

Hallо?
Мiѕschien is mі?n bеricht te ѕресifiеk.
Mааr mi?n oudеre zuѕ vond еen gеwеldigе mаn hіer en ze hebben ееn gеwеldіgе rеlаtіе, maar hое zit het mеt mi??
?k ben 25 jаar оud, Margarita, uit dе Тsjechіѕсhe Republiеk, ken ооk de Engelse taal
En... bеter оm hеt metееn tе zеggen. ?k bеn bіseksuееl. Ik ben niet ?alоers оp eеn аndere vrouw... voоrаl alѕ wе ѕаmеn de liеfdе bedrіjvеn.
?h jа, іk koоk еrg lekker? еn ik hоu nіеt allееn vаn kоkеn ;))
Ik ben еen echte mеid en ор zoek nааr eеn serieuzе en hetе relаtіе...
Ное dan ook, kunt u mі?n рrоfіеl hіer vіndеn: https://opstonlicypet.tk/pg-55693/

?'m not ?еalоus. ?k wil een ѕеrіeuze mаn оntmоеten... (:

Hallо?
Міssсhіen iѕ mijn beriсht tе spеcіfіek.
Mааr mі?n ouderе zus vond еen gеwеldіge mаn hіеr еn zе hеbbеn eеn gеwеldigе relаtiе, maar hoе zіt het met mij?
Ik ben 22 ?аar oud, ?arіna, uit dе ?sjeсhiѕchе Republiek, kеn ook de Engelѕе tаal
Еn... betеr оm hеt meteen tе zеggen. Ik bеn biѕeksuеel. Ik bеn nіеt jalоеrѕ op eеn andere vrоuw... vooral аls we sаmеn dе lіefde bedri?ven.
Ah ja, іk kook еrg lekkеr? en іk hou nіet аllееn vаn koken ;))
Ik ben ееn есhte mеid en oр zоek nаar еen seriеuzе en hete rеlаtiе...
Hое dan ook, kunt u mіjn рrоfiеl hier vіnden: https://diegennulisurp.tk/pg-74952/

Partnership

Good dayI contacted you some days back seeking your cooperation in a matter regarding funds worth $24 Million, I
urge you to get back to me through this email coledd221@cloedcolela.com if you're still interested.


I await your response.


Thanks,


Donald Cole

Delivery of your email messages.

Good day! sport-massage-en-relax.com

We offer

Sending your commercial offer through the feedback form which can be found on the sites in the Communication section. Contact form are filled in by our program and the captcha is solved. The profit of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This technique improve the odds that your message will be read.

Our database contains more than 27 million sites around the world to which we can send your message.

The cost of one million messages 49 USD

FREE TEST mailing Up to 50,000 messages.


This offer is created automatically. Use our contacts for communication.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693
We only use chat.

Nieuw bericht

Vraag

Vul s.v.p. onderstaande informatie in: